Legislatie

CODUL FISCAL CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE - Ultima actualizare: Legea nr. 358 din 31 decembrie 2015

Calculul impozitului datorat de persoanele fizice

Incepand din anul 2016 , conform noului Cod Fiscal, impozitarea cladirilor se face in functie de destinatia spatiului dupa cum urmeaza:
 • Pentru cladirile folosite cu scopul de locuinta (rezidentiale), impozitul pe clãdiri se calculeazã prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clãdirii.
  În cazul în care la adresa clãdirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfãºoarã nicio activitate economicã,impozitul este cel pentru scop rezidential.
 • Pentru clãdirile folosite pentru activitati economice (nerezidenþiale) aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clãdiri se calculeazã prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:
  a) valoarea rezultatã dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinþã;
  b) valoarea finalã a lucrãrilor de construcþii, în cazul clãdirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinþã;
  c) valoarea clãdirilor care rezultã din actul prin care se transferã dreptul de proprietate, în cazul clãdirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinþã.

 • Cota impozitului pe clãdiri se stabileºte prin hotãrâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureºti, aceastã atribuþie revine Consiliului General al Municipiului Bucureºti.
  În cazul în care valoarea clãdirii nu este reevaluata in ultimii 5 ani impozitul se calculeazã prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile. In consecinta este foarte important ca detinatorii unor astfel de cladiri sa faca reevaluarea o data la 5 ani pentru a plati impozit mai mic. În cazul clãdirilor cu destinaþie mixtã aflate în proprietatea persoanelor fizice se contureaza doua situatii distincte:
  • -daca suprafetele de locuinta/cu scop ecomonic pot fi evidentiate distinct, impozitul se calculeazã prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaþa folositã în scop rezidenþial cu impozitul determinat pentru suprafaþa folositã în scop nerezidenþial. In acest caz este de asemenea important ca reevaluarea spatiului sa se faca o data la 5 ani. Precizari din Norme: Delimitarea suprafetelor pentru stabilirea impozitului, în functie de destinatia rezidentialã sau nerezidentialã, rezultã din documentul anexat la declaratia depusã de contribuabil la organul fiscal local competent, care poate fi, dupã caz: a) contractul de închiriere, în care se precizeazã suprafata transmisã pentru desfãsurarea activitãtii economice; b) contractul de comodat în care se precizeazã suprafata transmisã pentru desfãsurarea activitãtii economice; c) autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupã caz, privind schimbarea de destinatie a clãdirii, în condi?iile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare; d) raportul de evaluare, dacã în acesta sunt evidentiate distinct suprafetele folosite în scop rezidential si nerezidential; e) documentatia cadastralã; f) orice documente doveditoare, altele decât cele prevãzute la lit. a)-e); g) declaratia pe propria rãspundere a proprietarului clãdirii înregistratã la organul fiscal, în cazul în care nu existã documente doveditoare.
  • -dacã suprafeþele folosite în scop rezidenþial ºi cele folosite în scop nerezidenþial nu pot fi evidenþiate distinct, în cazul în care la adresa clãdirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfãºoarã activitatea economicã, iar cheltuielile cu utilitãþile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfãºoarã activitatea economicã, impozitul pe clãdiri se calculeazã nerezidential.
  • Pentru stabilirea impozitului pe clãdiri nrerezidentiale si mixte în cazul în care contribuabilul depune la organul fiscal local o declaratie fiscalã la care anexeazã un raport de evaluare, valoarea impozabilã a clãdirii va fi consideratã cea care rezultã din raportul de evaluare, chiar si în cazul în care clãdirea a fost finalizatã sau dobânditã în anul anterior anului de referintã. Rapoartele de evaluare se întocmesc de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluãrii si reflectã valoarea clãdirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referintã.
   Rapoartele de evaluare trebuie sã continã dovada cã rezultatele evaluãrii au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clãdirilor, gestionatã de Asociatia Nationalã a Evaluatorilor Autorizati din România (ANEVAR).
   În vederea stabilirii impozitului pe clãdiri, rapoartele de evaluare se depun în copie, la organul fiscal local, ca anexã la declaratia contribuabilului, pânã la 31 martie.

  Incepand cu 1 ianuarie 2012, Codul Fiscal stabileste ca pentru persoanele juridice care detin in proprietate cladiri ce nu au fost reevaluate, cota de impozit va fi cuprinsa intre:
  • 1) 10% si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, fata de 5 si 10%, cat era prevazut pana acum.
  • 2) 30% si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.